การทำงานในองค์การใดก็ตาม หากบุคลากรคนไหนมีความสามารถหลายๆ ด้านก็จะเป็นที่ต้องการ
ขององค์การนั้นๆ ดังจะเห็นได้จากการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ จะมี
คุณสมบัติที่นอกเหนือจากความรู้ตามตำแหน่งงาน   เช่น     ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์,  ความ
สามารถในการพูดภาษาต่างประเทศเป็นต้น    หากผู้สมัครมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษและถึงแม้จะเข้าทำงานได้แล้วความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ยังมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
พิเศษบางอย่างที่ไม่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อรับสมัครเข้าทำงาน แต่ก็เป็นคุณสมบัติที่หลายองค์การคาด
หวังจากบุคลากร  เช่น   ความสามารถในการเป็นพิธีกรและจัดพิธีการต่างๆ,ความสามารถในการพูด
โอกาสพิเศษต่างๆ* เป็นต้น ปัญหาก็คือหากท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวท่านจะทำอย่างไร
การปฏิเสธหน้าที่นี้อาจแสดงถึงการไร้ความสามารถ  แต่การยอมรับทำหน้าที่นี้อาจสร้างความลำบากใจ
ให้กับท่าน หากท่านไม่ทราบว่าควรทำหรือต้องเริ่มต้นตรงไหน
      ในขณะเดียวกัน    บุคลากรบางคนมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นทั้งเป็นพิธีกร,  นำประชุม, กล่าวรายงาน
หรือกล่าวอวยพรในโอกาสพิเศษต่างๆ   มาแล้ว   แต่รู้สึกว่าแม้จะเคยทำได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ทำไปนั้น
ถูกต้องสมบูรณ์เพียงใด   เนื่องจากไม่ทราบว่าหลักปฏิบัติที่เป็นสากลนั้นเป็นอย่างไร   หากต้องหน้าที่ใน
ลักษณะที่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือสาธารณชนทั่วไป    อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่น
ของตนในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์นั้น
       หลักสูตรการอบรมและสัมมนาครั้งนี้   จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่พอจะมีประสบการณ์การพูดต่อที่
ชุมชนอื่นๆ  มาบ้างแล้ว   แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่พิธีกรหรือการพูดในโอกาสต่างๆ
และผู้ที่เคยทำหน้าที่เหล่านี้มาบ้างแล้วได้มาเรียนรู้หลักการที่เป็นสากลพร้อมกับฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
คล้ายจริงที่จำลองขึ้นอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อตนเองในการทำหน้า
ที่เป็นพิธีกรและการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ ต่อไป

   หมายเหตุ*: การพูดในโอกาสพิเศษได้แก่การพูดต่อที่ชุมชนในงานที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิเศษในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน, งานวันเกิด, งานขึ้นบ้านใหม่, งานประชุมที่เป็นพิธีการ เป็นต้น การพูดดังกล่าว
อาจอยู่ในลักษณะใดๆก็ได้ เช่น การกล่าวอวยพร,การกล่าวรายงาน,การกล่าวเปิดงาน,การกล่าวขอบคุณ
แขก,การกล่าวนำประชุม, การกล่าวไว้อาลัย เป็นต้น)

 
      1. เพื่อเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของพิธีกรและผู้พูดฐานะต่างๆ ในการพูดโอกาสพิเศษต่างๆ
      2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง   ตามหลักสากลของการเป็นพิธีกร
      3. เพื่อเรียนรู้หลักการและแนวทางการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักสากล
      4. เพื่อฝึกทักษะภาคปฏิบัติในการเป็นพิธีกรและการพูดในโอกาสพิเศษต่างๆ
      5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติการพูดฯ     ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 
      เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน  (multi-procedure workshop training)    เพื่อพัฒนา
ทักษะความสามารถส่วนบุคคล   (individual  skills  and abilities) โดยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในสถาน
การณ์จำลอง (simulation) ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่การความรู้แบบบรรยาย (lecture) ร่วมกับ
การสาธิต(demonstration)   และการทำกิจกรรมช่วยการเรียนรู้ (learning exercise) หลังจากนั้นจะเป็น
การลงมือปฏิบัติในสถานการณ์เลียนจริงที่วิทยากรกำหนดให้ โดยในระหว่างการทำกิจกรรมจะมีกระบวน
การสังเกตและบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านการถ่ายวิดีโอ (video feedback)เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงทักษะและความสามารถเป็นรายบุคคลจากวิทยากร
 
      บุคลากรที่จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ควรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการพูดต่อที่ชุมชนขั้นพื้น
ฐานหรือเคยมีประสบการณ์การพูดต่อที่ชุมชนในสถานการณ์จริงมาพอสมควร โดยไม่จำกัดอายุเพศระดับ
ในการบริหารหรือตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน จำนวนต่อ 1 กลุ่มอย่างน้อย 20 คน และอย่างมากไม่เกิน
35 คน
 
       ใช้เวลาอบรม 2 วัน ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 
      วิทยากรประจำและสมทบของ บริษัท Synergy Training & Development จำกัด ซึ่งประกอบด้วย
วิทยากรหลัก จำนวน 1 ท่าน และวิทยากรผู้ช่วย จำนวน 2 ท่านวิทยากรผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คือ อ.ภก.กรกฎ ทิพย์รัตน์  ( korakot@synergy-training.org )
 
       ผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการรับเกียรติบัตรต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมด
 
บริษัท ซินเนอยี เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 9 ซอยสุขเกษม 16 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Tel:0 5339 4034   Fax: 053-894833  E-mail:contact@synergy-training.org